Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Születésnapi nyereményjáték

Születésnapi nyereményjáték

Rendelj online vagy vásárolj személyesen 2022. 04.29. – 05.06. között és nyerj 10 000 forint értékű ajándékutalványt!

Nyereményjáték szabályzat

Egy évvel ezelőtt, 2021. április 28-án nyitott meg hivatalosan a Grilldepot webáruház és a jászberényi szakbolt. Azóta számos érdeklődőt ferzőztünk meg a grillezés szenvedélyével. Szeretnénk, ha örömünkben Ti is osztoznátok, ezért nyereményjátékot hirdetünk. 

Rendelj online vagy vásárolj személyesen 5 000 Ft érték felett 04.29. – 05.06. között és nyerj Grilldepot ajándékutalványt!

5 db 10 000Ft értékű utalványt sorsolunk ki!

Sorsolás: 2022. május 7-én délelőtt a szakboltban. 

 

Nyereményjáték szabályzat

Grilldepot születésnapi nyereményjáték szabályzat

Szervező kijelenti, hogy jelen Nyereményjáték egyedüli szervezője. A Facebook a Nyereményjáték lebonyolítására szolgáló felület biztosításán túl semmilyen formában nem vesz részt jelen nyereményjátékban, azt nem támogatja, illetve nem is szponzorálja.

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 

1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője az Signdepot Europe Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Alkotás utca 4.) a továbbiakban: „Szervező”.

A Játék lebonyolítója a Szervező.

 

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint, aki 2022.04.29. – 05.06. között 5 000 forint fölött vásárol online (www.grilldepot.hu) vagy személyesen (Grilldepot szakbolt: 5100 Jászberény, Dózsa György út 28.).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek.

 

3. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:

2022.04.29. 00:00 - tól 2022.05.06. 24:00 - ig.

 

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást a Signdepot Europe Kft. (Szervező) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/grilldepot.hu) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2022.04.29. 00:00 - 2022.05.06. 24:00 között 5 000 Ft felett vásároljon online a www.grilldepot.hu oldalon vagy személyesen az 5100 Jászberény, Dózsa György út 28. szám alatt található grill és BBQ szakboltban. 5 db 10 000 forint értékű Grilldepot ajándékutalványt sorsolunk ki az 1 hetes játékidőszak után, május 7-én, szombaton délelőtt 10 órakor. 

A nyertesek eredményhirdetésére a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a Szervező Facebook oldalán kerül sor, helyszíne a Grilldepot szakbolt (5100 Jászberény, Dózsa György út 28.). Az eredményhirdetéskor 5 db nyertes kerül kiválasztásra teljesen véletlenszerűen azok közül, akik a meghatározott időintervallumban 5 000 forint fölött vásárolt. Egy vásárló neve csak egyszer szerepelhet a sorsolásban, hiába adott le több 5 000 forint feletti értékű megrendelést az adott időtartam alatt. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékosok nevét a Szervező Facebook oldalán különálló poszt formájában teszi közzé és kapcsolatfelvételre kéri a nyerteseket privát üzenet formájában és kéri a nevének, email címének és lakcímkártyáján szereplő címnek a megadását.

Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre..

A nyertes Játékos a nyereményét legkésőbb az adatai megküldésétől számított 14 napon belül kipostázza a Szervező a nyertes által megadott lakcímre.

 

5. A nyeremény

5 db 10 000 forint értékű Grilldepot ajándékutalvány.

 

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének, valamint a nyeremény postázásának költségét.

 

7. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a Ggrilldepot weboldalán, a grillhírek és blog között: https://grilldepot.hu/grill-blog/szuletesnapi-nyeremenyjatek

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

infó e-mail cím: marketing@signdepot.eu

 

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a Signdepot Europe Kft.

Elérhetősége: 5100 Jászberény, Alkotás utca 4.; e-mail: marketing@signdepot.eu

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény postázása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a facebook account nevének a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható a Grilldepot weboldalán: https://grilldepot.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá - az adatokat törli.

 

9. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://grilldepot.hu/  weboldalon értesülhetnek.

 

Jászberény, 2022. 04. 26.

 

Signdepot Europe Kft.

Szervező

Tartalomhoz tartozó címkék: Kiállítás_ rendezvény